EWS-103 – Móc gió cửa sổ

Sản phẩm làm bằng Inox

Sản phẩm có các kích thước

  • EWS 103 – 8SS: 20mm
  • EWS 103 – 6SS: 15mm

Sử dụng lắp cửa sổ giữ cho cánh cửa mở cố định