ECM – Chân Cremone

Sản phẩm làm bằng đồng

  • ECM-01: Dành cho Cremone cửa đi
  • ECM-02DS: Dành cho Cremone cửa đại sảnh

Sử dụng lắp xuống nền nhà để đỡ thanh Cremone khi khóa đầu phía nền nhà