ECA-01 – Chân chốt âm

Sản phầm làm bằng đồng

Lắp xuống nền nhà khỉ cửa đi sử dụng chốt âm