EB 001 – Chốt cửa sổ

Sản phẩm bằng đồng

Kích thước: 150×40 mm

Sử dụng cho cửa sổ