ESSE Viet nam corp

Economic - Solid - Secure - Elegant

Hotline: 0913 088 181 - 0914 041 075 - 0912 342 396

Ngôn ngữ:

Tin chi tiết

Hướng dẫn kỹ thuật lắp ráp, sử dụng, sửa chữa và bảo quản khóa cửa

11:55 | 09-04-2013

 Bạn đã chọn được mẫu khóa ưng ý và chuẩn bị tiến hành lắp ráp vào cánh cửa ngôi nhà mơ ước bấy lâu? Bạn có hai sự lựa chọn: thuê đội thợ chuyên nghiệp và tự mình làm lấy. Dù chọn cách nào thì bạn cũng cần quan tâm đến quy trình kỹ thuật lắp ráp, sử dụng, sửa chữa và bảo quản khóa. ESSE Việt Nam xin được trao đổi cùng bạn kinh nghiệm của các ký thuật viên có thâm niên thường áp dụng trong thực tế.

Trước khi lắp khóa

Trước khi lắp ráp các loại khóa cửa, Bạn cần lưu ý tới hai yếu tố quan trọng  ảnh hưởng đến chất lượng khóa và hiệu quả công việc

Chaát lieäu cöûa

Neân choïn loïai goã vaø caùc thanh goã xöông gia cöôøng beân trong cöûa ñaõ ñöôïc saáy ñuùng tieâu chuaån, ñeå traùnh bò cong, veânh trong quaù trình söû duïng, tuyeät ñoái khoâng söû duïng goã nhaân taïo taïi nôi coù ñoä aåm cao, vì hôi nöôùc seõ laøm bieán daïng cöûa.

Khong hôû giöõa caùnh cöûa vaø khung bao toái thieåu laø 3 mm, neáu nhoû hôn choát khoùa seõ khoâng coù khoûang chaïy, khi ñoùng cöûa maïnh seõ laøm hö choát khoùa. 

Baûn leà

Neân choïn baûn leà coù toång taûi troïng lôùn hôn troïng löôïng caùnh cöûa, vì khi ñoùng, môû cöûa troïng löôïng gia taêng khong 15%, taûi troïng cöûa ñöôïc tính bằng taûi troïng 1 caùi  x 2 + 15%, cho duø caùnh cöûa coù gaén nhieàu baûn leà nhöng toøan boä troïng löôïng cöûa chæ taäp trung vaøo 2 baûn leà naèm phía treân, nhöõng baûn leà coøn laïi chæ coù giaù trò ñònh vò vaø laø truïc xoay cuûa caùnh cöûa, neáu taûi troïng thaáp hôn cöûa seõ bò xeä hoaëc baûn leà bò xeù daãn ñeán tình traïng keït khoùa.

Kỹ thuật lắp ráp 

LAÉP RAÙP KHOÙA TAY NAÉM TROØN

§ Khoan loã thaân khoùa vôùi muõi khoan 54 mm - 55 mm (Thaân khoùa 53 mm)neáu nhoû hôn khi cöûa bieán daïng seõ bò keït, roäng hôn seõ laøm tuït chaân choát khoùa .

§ Khoan loã choát khoùa 23 mm, raùp choát vaøo theo chieàu ñoùng cöûa .

§ Thaùo ñaàu naém xoay vaø vung troøn phía nuùt baám, ñaåy khoùa töø phía ngoøai phoøng vaøo, gaøi cho chaân choát khoùa maùng vaøo thaân khoùa 

§ Vaën 2 oác ñònh vò vaøo thaân khoùa, neân vaën 2 oác vôùi löïc neùn caân baèng ñeå traùnh tình traïng khoùa bò leäch taâm, raùp vung troøn vaø naém xoay phía nuùt baám laïi (ñaåy nheï naém troøn vaøo saùt vaø duøng vít nhaán thanh ñònh vò xuoáng ñeå caøi chaët tay khoùa laïi).

§ Laáy kích thöôùc vaø ñuïc loã choát beân khung bao, raùp yeám ñònh vò vaøo khung bao, phaàn tai cuûa yeám coøn thöøa nhoâ ra ngoøai khung bao phaûi uoán cong 450, ñeå traùnh choát khoùa bò hö khi ñoùng maïnh cöûa

§ Kieåm tra: duøng tay kheùp cöûa nheï, choát khoùa phoùng vaøo khung bao nhöng löôõi gaø coøn ôû beân ngoøai laø ñuùng (duøng vieát loâng boâi treân löôõi gaø ñeå deã quan saùt) tröôøng hôïp choát khoùa vaø löôõi gaø ñaàu naèm trong loã yeán khung bao, choát khoùa seõ bò hö khi ñoùng cöûa maïnh. 

LAÉP RAÙP KHOÙA TAY TAY GAÏT

§ Khoan loã thaân khoùa vaø loã choát khoùa vôùi tyû leä 1/1 theo baûn veõ kyõ thuaät keøm theo boä khoùa, khoâng ñöôïc nhoû hôn vì baát cöù lyù do gì.

§ Raùp thaân khoùa vaø coá ñònh taïm baèng 2 vít treân thaân khoùa.

§ Raùp ruoät chìa vaøo, coá ñònh baèng oác ruoät chìa (khoâng ñöôïc vaën chaët).

§ Caét coát tay khoùa phuø hôïp vôùi beà daøy cöûa, raùp 2 tay khoùa vaøo, vaën 2 oác tay vöøa chaët.

§ Kieåm tra: Duøng chìa vaën, gaït tay khoùa leân xuoáng neáu thaáy naëng rít, duøng toâ vít goõ maët naï 2 tay khoùa & ruoät chìa leân xuoáng ra vaøo ñeå tìm vò trí ñoàng taâm, (vò trí khoùa chaïy nheï nhaát).

§ Vaën chaët caùc oác ñònh vò laïi.

§ Laáy kích thöôùc vaø ñuïc loã choát beân khung bao, raùp yeám ñònh vò vaøo khung bao, phaàn tai cuûa yeám coøn thöøa nhoâ ra ngoøai khung bao phaûi uoán cong 450, ñeå traùnh choát khoùa bò hö khi ñoùng maïnh cöûa.

Quy trình sử dụng

 SÖÛ DUÏNG KHOÙA TAY NAÉM TROØN

1. Khoùa cöûa Baám nuùt phía beân trong, tay naém ngoøai seõ bò khoùa cöùng, keùo cöûa laïi chaäm vaø nheï, choát khoùa seõ töï chaïy vaøo loã yeám treân khung bao vaø gaøi chaët cöûa laïi .

2. Môû khoùa

Duøng chìa vaën 45veà beân traùi hoaëc beân phaûi, khoùa ñaõ ñöôïc môû, duøng tay xoay naém troøn choát khoùa seõ ñöôïc keùo ra khoûi khung bao, cöûa ñaõ ñöôïc môû .

3. LÖU YÙ

- Vôùi caáu taïo thao taùc ñoùng môû nhö treân, choát khoùa luoân tieáp xuùc vôùi khung bao cöûa, do ñoù tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñoùng maïnh cöûa vì söï va ñaäp maïnh seõ laøm cong choát khoùa hoaëc choát khoùa vaø löôõi gaø ñeàu bò eùp naèm trong loøng yeám cuûa khung bao, seõ daãn ñeán tình traïng keït khoùa (khoùa laép raùp vaø vaän haønh ñuùng tieâu chuaån chæ coù choát khoùa naèm trong yeám, löôõi gaø naèm ngoøai). Khoùa phoøng veä sinh coù nguy cô bò hieän töôïng noùi treân nhieàu hôn, do ñoä aåm cao deã laøm bieán daïng cöûa, khi ñoùng phaûi duøng löïc lôùn vaø daãn ñeán tình traïng nhö treân.

- Khi ñoùng, môû cöûa hoaëc laøm veä sinh khoùa chæ ñöôïc thao taùc laàn löôït 2 chi tieát taïi phía trong nhaø: naéùm xoay vaø nuùt baám, tuyeät ñoái khoâng söû duïng 1 luùc 2 chöùc naêng vöøa baám vaø vöøa xoay, seõ daãn ñeán tình traïng khoùa cöùng naém xoay phía ngoøai (khi ñoùng cöûa khoùa seõ töï khoùa laïi cho duø khoâng baám nuùt phía trong) muoán môû cöûa luoân luoân phaûi duøng chìa khoùa (khoùa WC khoâng chìa phaûi duøng toâ vit xoay nuùt caáp cöùu).

 SÖÛ DUÏNG KHOÙA TAY GAÏT

1. KHOÙA CÖÛA

Gaït tay khoùa xuoáng 45O, ñeå choát gioù chaïy heát vaøo trong thaân khoùa, keùo cöûa nheï vaøo duøng chìa vaën veà höôùng loã khoùa (khung bao) tôùi khi thaáy cöùng xoay chìa traû laïi na voøng (maët chìa naèm ngang, chuû Delta höôùng leân treân) ruùt chìa ra .

2. Môû khoùa

Duøng chìa vaën veà höôùng baûn leà cho tôùi khi thaáy cöùng xoay chìa traû laïi nöûa voøng (maët chìa naèm ngang, chöõ Delta höôùng leân treân) ruùt chìa ra, gaït tay khoùa xuoáng 45O, môû cöûa.

3. LÖU YÙ

- Choát gioù luoân tieáp xuùc vôùi khung bao cöûa, tuyeät ñoái traùnh ñoùng maïnh cöûa ñoät ngoät laøm cong choát gioù daãn ñeán tình traïng keït khoùa.

- Ñoái vôùi loïai ruoät chìa khoùa ñöôïc 2 maët, trong vaø ngoài, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc caém chìa vaøo trong oå khoùa sau khi khoùa cöûa, vì ngöôøi veà sau seõ raát khoù khaên ñeå môû khoùa cuõng nhö seõ laøm hö cam ruoät chìa .Khi cöûa ñaõ ñöôïc môû, khoâng ñöôïc ñeå choát khoùa chaïy ra ngoøai thaân khoùa, vì khi ñoùng cöûa coù theå queân, laøm choát khoùa bò cong do va ñaäp leân khung bao.

- Đối với các lọai khóa bị phủ keo, PU, sơn v.v… trên ruột chìa và thân khóa thường có hiện tượng từ nặng, rít đến bị kẹt cứng. Khỏang hở giữa cánh cửa và khung bao tối thiểu 3 mm, nếu nhỏ hơn dễ làm hư chốt khóa do khỏang chạy của mặt chốt gió không có.

Khắc phục sự cố thường gặp   

 

TT

 

HIỆN TƯỢNG HƯ HỎNG

 

NGUYÊN NHÂN

 

CÁCH SỮA CHỮA

 

1

Chìa nào cũng mở được

 - Bị xổ bi

 - kẹt bi, liệt lò xo bi không nhảy được
 - Do dầu, nhớt bụi bặm,PU kết dính

- Xắp bi lại

 - Làm vệ sinh ổ bi

 

2

Xỏ chìa vào không hết

- Dính PU

 - Chìa bị cong

 - Bể cam
 - Có vật lạ trong xi lanh

 - Móp bi

- Làm vệ sinh xi lanh – Thay cam

- Nắn chìa hoặc đổi  mới

 

3

Không xoay ruột chìa được ( Khi cửa đang đóng )

 - Lộn chìa, cong chìa

 - Cửa xệ
 - Cửa biến dạng ép chốt khóa

- Thay chìa

- làm vệ sinh PU
 - Nắn chốt thẳng lại

– Sửa lại cửa 

 

4

Không khóa rút chìa đượckhi khóa lại không rút chìa được

 - Cong chốt do đóng cửa khi chốt  mở
 - Lộn chìa, cong chìa

- Bể cam

- Nắn chốt khóa lại

 - Thay cam
 - Nắn càng lừa lại

 - Thay chìa 

 

5

 Không khóa rút chìa được
 Khi khóa lại không rút chìa được

 - Cam bị lệch chiều, do mở khóa khi bên trong còn cắm chìa

 - Mòn phe cốt cam

- Thay phe dày hơn
 - Đảo chiều cam lại

 

6

Vặn ruột chìa bị nặng hoặc bị cứng

 - Cửa xệ 

 - Cam bị trầy sướt
 - Chốt khóa dính sơn hoặc PU

- Dũa mòn cục cam cho láng
 - Vệ sinh chốt khóa

 - Sửa lại cửa

 

7

 Gạt tay khóa xuống bị nặng không trả về vị trí cũ

- Khoan lỗ ốc tay, tay khóa, ruột chìa bị nhỏ hoặc lệch tâm

- Cốt vuông dài

 

- Mở các lỗ lớn ra
- Cắt bớt cốt khóa

 

8

 Gạt tay khóa xuống thả tay khóa ra, chốt gió bị kẹt

 - Cong chốt gió - Dính PU hoặc sơn
 - Rớt thanh định vị chốt gió

- Nắn và làm vệ sinh chốt gió
 - Ráp thanh định vị chốt gió lại

9

 Ép cửa vào mới khóa được

 Cửa bị biến dạng hoặc bị xệ

 - Sữa lại lỗ khóa trên khung bao

 

 

10

Xoay chìa hoặc núm xoay, ruột chìa  xoay nhưng không mở khóa được

- Bị gãy roto núm xoay, do cửa biến dạng ép chốt

- Sữa lại lỗ khóa tại khung bao
 - Thay roto mới

 

11

 Gạt tay khóa xuống nhưng không kéo chốt gió vào được

 - Do cửa biến dạng  hoặc đục lỗ sai ép gãy càng kéo chốt gió 

 - Thay càng kéo chốt gió
 - Sửa lại cửa

 

12

Dùng chìa vặn ngược cho chốt gió chạy vào không được

- Bị cong thanh chuyền do vặn ép quá mức cho phép

- Nắn thanh chuyền lại

13

Chốt khóa chạy ra, vào không hết hoặc kẹt cứng

- Cong càng lừa chốt khóa do bị va đập mạnh

- Nắn càng lừa lại

 

14

Chốt khóa chạy ra, vào lúc nặng lúc nhẹ

 - Trục cố định rãnh chạy chốt khóa bị lỏng

- Lỗ thân khóa quá hẹp làm ép thân khóa

 - Tán trục cố định lại
 - Mở rộng lỗ thân khóa

15

Khóa bị tê liệt hòan tòan

 Cửa bị biến dạng, xệ bản lề

 - Sửa lại cửa

  Bảo quản chung

- Ngoïai tröø khoùa Inox coøn caùc loïai khaùc khoâng ñöôïc ñeå caùc loïai hoùa chaát nhö PU, sôn nöôùc, sôn daàu dính treân beà maët khoùa, seõ xaûy ra tröôøng hôïp oxy hoùa laøm maát ñoä boùng, nbeà maët kim loïai hoaëc laøm keït thaân khoùa, ruoät chìa . 

- Caùc loïai khoùa cöûa vaø linh kieän ñöôïc xöû lyù vôùi ñoä phaúng, boùng cao, do ñoù phaùt sinh hieän töôïng tónh ñieän, caùc loïai buïi, haït kim loïai, haït carbon deã bò huùt vaøo beà maët khoùa cöûa  linh kieän, vì vaäy sau khi laép raùp vaø tröôùc khi söû duïng phaûi ñöôïc lau saïch baèng nöôùc lau kính, ngoøai ra trong quaù trình söû duïng phaûi thöôøng xuyeân lau chuøi ñeå traùnh thaâm kim, keát tuûa beà maët do hôi nöôùc nhieãm pheøn, buïi baëm v.v.

- Trong quaù trình söû duïng coù theå oå khoùa bò rít, naëng do buïi baëm gaây ra, chæ ñöôïc duøng xaêng A 92 ñeå ngaâm vaø taåy röûa, tuyeät ñoái khoâng cho daàu nhôùt hoaëc baát kyø loïai hoùa chaát naøo duøng ñeå boâi trôn vì khoùa ñöôïc saûn xuaát baèng nguyeân lieäu ñoàng daàu, theùp daàu coù tính naêng töï boâi trôn, caùc dung dòch khaùc chæ coù theå laøm trôn trong thôøi gian ñaàu, sau ñoù soá dung dòch toàn ñoïng laïi seõ laø ñieåm taäp trung cho caùc loïai taïp chaát, buïi baëm seõ laøm cho khoùa bò rít naëng hôn .